ประวัติ

  ประวัติ

            แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ.  2522 ปัจจุบันแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  2 ระบบ คือ ระบบปกติ เปิดทำการสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระบบทวิภาคี  คือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เปิดการเรียนการสอนสาขาเครื่องมือกลซ่อมบำรุงในระดับ (ปวช.)  และสาขาเทคนิคการผลิต (ปวส.)

1 ความคิดเห็น:

รูปภาพธีมโดย fpm. ขับเคลื่อนโดย Blogger.